Fetish Porn Watch Gay Porn

" müteahhitlik belgesi nerden alınır "YURTDIŞI VE YURTİÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ

müteahhitlik karnesi harcı, müteahhitlik karnesi nasıl alınır, müteahhitlik karnesi ne işe yarar, müteahhitlik karnesi nereden alınır, müteahhitlik karnesi sorgulama

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ALMAK İSTEYEN

T.C. GERÇEK KİŞİ VE FİRMALARINDAN

İSTENECEK BELGELER

VE

MÜRACAAT ADRESİ

1) Talep dilekçesi, (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir.)

2) a ) Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadil

asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri ,

b ) Gerçek kişiler için noter tasdikli Nüfus Cüzdanı sureti,

c ) Gerçek kişiler için İki adet Renkli Vesikalık Fotoğraf,

3) a ) Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt Belgesinin aslı, (Başvuru yılı tarihli )

b ) Gerçek kişi ve Firma İmza Sirkülerinin aslı veya noterlikçe tasdikli sureti.

( Başvuru yılı tarihli)

4) Yurt içinde bitirilen işler için, yürürlükteki mevzuata uygun,

a ) İş Deneyim Belgesi aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

b ) Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporu aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

c ) İhale Kararı veya Sözleşme aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)

d ) İlk ve Son Hakediş Raporlarının aslı ( İşveren idareden alınacaktır) veya idaresince

“aslının aynıdır” kaydıyla onaylı birer fotokopileri,

5) Yurtdışında bitirilen işler için, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri

(Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli, yürürlükteki mevzuata uygun,

a ) İşin Alındığına Dair Belge Aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)

b ) İş Deneyim Belgesi Aslı , ( İşveren idareden alınacaktır)

c ) Sözleşme Aslı , ( İşveren idareden alınacaktır)

d ) İlk ve Son Hak ediş Raporlarının aslı ( İşveren idareden alınacaktır) ve bu belgelerin

Türkçe tercümesinin aslı ve birer fotokopileri.

YURT İÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

A – İLK KEZ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAK OLAN ŞAHISLAR :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. E-Mail,Tlf, ve Faks belirtilecek.( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Noterden Tasdikli ) , Öğrenim Belgesi ( Diploma Aslı ve Noter Tasdikli sureti )
3 – Ticaret Odası Belgesi ( Kendi adına Müteahhitlik Karnesi alacak olanlardan )
4 – TMMOB – Meslek Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
5 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)
6 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
7- Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
8 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.

B – MEVCUT KARNESİ OLUP YENİLEMEK İSTEYEN ŞAHISLAR :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait ) ,
3 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)
4 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
5 – Müteahhitlik Karnesi Aslı, kaybedilmiş ise; a ) Zayi Taahhütnamesi. ( Örneğe uygun elle yazılmış ve noter tasdikli ) (EK:1) b ) Gazete İlanı . ( EK : 2 )
6 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
7 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.

C – ŞİRKET ŞAHSIN KARNESİNİ DEVİR ALACAKSA:
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 –Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
3 –Varsa Eski Müteahhitlik Karnesi Aslı ve İmza Sirküleri ( Müracaat Yılına ait )
5 – Şirketin Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya T.Sicil Memurluğunca tasdikli fotokopisi.
6 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli )
7 – Süresi dolmamış Mevcut Karne Devir edilecekse karne üzerinde devam eden iş olmadığına dair Taahhütname ( Şahıs ve Şirket için Örneğe uygun Noter tasdikli ) ( EK : 3 )
8 – Şirket in Aktif ve Pasifini gösterir Bilanço.
9 – Şirketin Karar Defterinden devir için Karar Örneği ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 7 )
10 – Şirket Talep Dilekçesi Noter Tasdikli ( Örnek : 7’ ye uygun düzenlenmiş )
11 – Şirket Taahhütnamesi Noter Tasdikli ( Örnek : 8’ e uygun düzenlenmiş )
12 – Şahıs Taahhütnamesi El yazısı ile yazılmış – Noter Tasdikli ( Örnek : 8’ e uygun düzenlenmiş.
13 – Şahıs Muvafakatnamesi El Yazısı ile yazılmış – Noter Tasdikli ( Örnek : 7’ ye uygun düzenlenmiş )
14 – Şirketlerin Son 10 yıl içinde yaptıkları işlere ait ; ( Devir alacağı Karne Miktarının alt sınırının % 10 ‘ u, Hermiktar Karneler için ise Karne Miktarının Altsınırının % 20 ‘ si kadar ) – Resmi İşlerde : ( E ) Bölümündeki Bitirilen Resmi işler için istenilen belgeler. – Özel İşlerde : ( E) Bölümündeki Bitirilen Özel işler için istenilen belgeler.
15 – Karnesini devreden şahsın şirkette en az % 50 ortağı olması halinde ortaklıktan devir işlemi yapılır.
16 – Karnesini devreden sahsın % 50 Şirket Sermayesine ortak olduğunu gösterir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
17 – En son Hisse durumlarının yayımlandığı Ticaret ve Sicil Gazetesinin tarih ve sayısını belirtir T.Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış yeni tarihli Teyit Yazısı.
18 – Karnesi Devir alınacak Şahsın Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
19 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,

D – ŞİRKET KENDİ YAPTIĞI İŞTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAKSA :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
3 – Varsa Eski Müteahhitlik Karnesi Aslı .
4 – İmza Sirküleri ( Müracaat Yılına ait )
5 – Şirketin Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da Ticaret Odasınca tasdikli fotokopisi.
6- Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
7 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
8 – Bitirilmiş işlere ait ( E ) bölümünde istenen belgelerYURT İÇİ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ

yurt içi müteahhitlik karnesi,yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri bilgi bankası

A – İLK KEZ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAK OLAN ŞAHISLAR :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. E-Mail,Tlf, ve Faks belirtilecek.( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Noterden Tasdikli ) , Öğrenim Belgesi ( Diploma Aslı ve Noter Tasdikli sureti )
3 – Ticaret Odası Belgesi ( Kendi adına Müteahhitlik Karnesi alacak olanlardan )
4 – TMMOB – Meslek Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
5 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)
6 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
7- Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
8 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.
B – MEVCUT KARNESİ OLUP YENİLEMEK İSTEYEN ŞAHISLAR :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait ) ,
3 – İmza Beyanı ( Müracaat Yılına ait ) ve İki Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ön Cepheden çekilmiş)
4 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
5 – Müteahhitlik Karnesi Aslı, kaybedilmiş ise; a ) Zayi Taahhütnamesi. ( Örneğe uygun elle yazılmış ve noter tasdikli ) (EK:1) b ) Gazete İlanı . ( EK : 2 )
6 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
7 – Bitirilmiş işler varsa ( E ) bölümündeki belgeler.
C – ŞİRKET ŞAHSIN KARNESİNİ DEVİR ALACAKSA:
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 –Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
3 –Varsa Eski Müteahhitlik Karnesi Aslı ve İmza Sirküleri ( Müracaat Yılına ait )
5 – Şirketin Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya T.Sicil Memurluğunca tasdikli fotokopisi.
6 – Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli )
7 – Süresi dolmamış Mevcut Karne Devir edilecekse karne üzerinde devam eden iş olmadığına dair Taahhütname ( Şahıs ve Şirket için Örneğe uygun Noter tasdikli ) ( EK : 3 )
8 – Şirket in Aktif ve Pasifini gösterir Bilanço.
9 – Şirketin Karar Defterinden devir için Karar Örneği ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 7 )
10 – Şirket Talep Dilekçesi Noter Tasdikli ( Örnek : 7’ ye uygun düzenlenmiş )
11 – Şirket Taahhütnamesi Noter Tasdikli ( Örnek : 8’ e uygun düzenlenmiş )
12 – Şahıs Taahhütnamesi El yazısı ile yazılmış – Noter Tasdikli ( Örnek : 8’ e uygun düzenlenmiş.
13 – Şahıs Muvafakatnamesi El Yazısı ile yazılmış – Noter Tasdikli ( Örnek : 7’ ye uygun düzenlenmiş )
14 – Şirketlerin Son 10 yıl içinde yaptıkları işlere ait ; ( Devir alacağı Karne Miktarının alt sınırının % 10 ‘ u, Hermiktar Karneler için ise Karne Miktarının Altsınırının % 20 ‘ si kadar ) – Resmi İşlerde : ( E ) Bölümündeki Bitirilen Resmi işler için istenilen belgeler. – Özel İşlerde : ( E) Bölümündeki Bitirilen Özel işler için istenilen belgeler.
15 – Karnesini devreden şahsın şirkette en az % 50 ortağı olması halinde ortaklıktan devir işlemi yapılır.
16 – Karnesini devreden sahsın % 50 Şirket Sermayesine ortak olduğunu gösterir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
17 – En son Hisse durumlarının yayımlandığı Ticaret ve Sicil Gazetesinin tarih ve sayısını belirtir T.Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış yeni tarihli Teyit Yazısı.
18 – Karnesi Devir alınacak Şahsın Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
19 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
D – ŞİRKET KENDİ YAPTIĞI İŞTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALACAKSA :
1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi. ( Necatibey Cad. No : 63 Kızılay / ANKARA )
2 – Ticaret Odası Kayıt Belgesi ( Müracaat Yılına ait )
3 – Varsa Eski Müteahhitlik Karnesi Aslı .
4 – İmza Sirküleri ( Müracaat Yılına ait )
5 – Şirketin Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da Ticaret Odasınca tasdikli fotokopisi.
6- Müteahhitlik Yemin Belgesi ( Noterden Tasdikli ) ( EK : 6 )
7 – Özel İnşaat Firmaları Kaynak Tespit Formu ( A ), ( B ) Grubu Müteahhitlik Karnesi olanlar için,
8 – Bitirilmiş işlere ait ( E ) bölümünde istenen belgelerYURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK

müteahhitlik karnesi nasıl alınır, müteahhitlik karnesi ne işe yarar, müteahhitlik karnesi nereden alınır, müteahhitlik karnesi sorgulama, müteahhitlik karnesi yenileme

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ALMAK İSTEYEN
T.C. GERÇEK KİŞİ VE FİRMALARINDAN
İSTENECEK BELGELER
VE
MÜRACAAT ADRESİ

1) Talep dilekçesi, (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir.)
2) a ) Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadil
asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri ,
b ) Gerçek kişiler için noter tasdikli Nüfus Cüzdanı sureti,
c ) Gerçek kişiler için İki adet Renkli Vesikalık Fotoğraf,
3) a ) Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt Belgesinin aslı, (Başvuru yılı tarihli )
b ) Gerçek kişi ve Firma İmza Sirkülerinin aslı veya noterlikçe tasdikli sureti.
( Başvuru yılı tarihli)
4) Yurt içinde bitirilen işler için, yürürlükteki mevzuata uygun,
a ) İş Deneyim Belgesi aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)
b ) Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporu aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)
c ) İhale Kararı veya Sözleşme aslı, ( İşveren idareden alınacaktır)
d ) İlk ve Son Hakediş Raporlarının aslı ( İşveren idareden alınacaktır) veya idaresince
“aslının aynıdır” kaydıyla onaylı birer fotokopileri,
5) Yurtdışında bitirilen işler için, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri
(Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli, yürürlükteki mevzuata uygun,
a ) İşin Alındığına Dair Belge Aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’ dan alınacaktır)
b ) İş Deneyim Belgesi Aslı , ( İşveren idareden alınacaktır)
c ) Sözleşme Aslı , ( İşveren idareden alınacaktır)
d ) İlk ve Son Hak ediş Raporlarının aslı ( İşveren idareden alınacaktır) ve bu belgelerin
Türkçe tercümesinin aslı ve birer fotokopileri.müteahhitlik belgesi nerden alınır sayfa sonu.